Om

Nordic textile reuse and recycling commitment (Nordic textile commitment) initierades av Nordiska ministerrådet 2013 som en del av de nordiska statsministrarnas initiativ för grön tillväxt: ”Norden –ledande i grön tillväxt”. Det frivilliga åtagandet ingår i den nordiska åtgärdsplanen för textil med syfte att “bereda väg för hållbar design, konsumtion och produktion”.

Ökad återanvändning och materialåtervinning är ett sätt att göra textilkonsumtionen mer hållbar, ett mål som är svårt att uppnå om textilierna inte samlas in. För att öka insamlingsgraden krävs en transparent hantering som ökar trovärdigheten och gynnar seriösa aktörer på textilmarknaden. Syftet med det frivilliga åtagandet är att engagera aktörer att sträva mot gemensamma mål för att minska miljöpåverkan från textilkonsumtion och samtidigt öka Nordens konkurrenskraft.

De specifika målen för “Nordic textile reuse and recycling commitment” är att:

  • Möjliggöra för seriösa aktörer att samla in, sortera, återanvända och återvinna textilier i samarbete med producenter, importörer och myndigheter.
  • Eliminera olaglig insamling, export och handel med begagnade textilier.
  • Öka insynen i vad som händer med insamlade textilier och syftet med insamlingen och öka allmänhetens förtroende för insamlingsorganisationer.
  • Inom tio år fördubbla andelen begagnad etextilier som samlas in separat i Norden jämfört med 2012.
  • Sträva mot att inom tio år nå en nivå där minst 50 % av insamlade textilier återanvänds(antingen i Norden eller i utlandet) och 90 % av den totala insamlade mängden återanvänds eller återvinns där återanvändning inte är möjligt. Arbeta mot cirkulär återvinning snarare än downcycling.
  • Säkerställa att alla aktörer följer tredjepartsverifierade sociala och etiska regler.

Det frivilliga åtagandet inkluderar en uppförandekod med kriterier som ställer krav på miljömässig och social hållbarhet liksom på transparens och rapportering. Till uppförandekoden finns ett certifieringssystem som ska säkerställa att kriterierna uppfylls för de certifierade organisationerna. Certifieringssystemet håller nu på att testas, läs mer om testet under Testfas. Det är i nuläget alltså inte möjligt för aktörer inom insamling och sortering av textil att certifiera sig.

Certifieringen kommer att vara fördelaktig för flera målgrupper. För aktörer inom insamling och sortering av textil är certifieringen ett bevis på att man håller vad man lovar och att textilierna hanteras på ett hållbart sätt. För konsumenter ger certifieringen ett bevis på att organisationen som man lämnar in sina begagnade kläder till verkligen går till återanvändning och materialåtervinning.  Certifieringen möjliggör också för kommuner att på ett enkelt sätt hitta certifierade organisationer för att försäkra sig om att textil som samlats in på lokala insamlingsställen hanteras på ett kvalitetssäkrat, hållbart och transparent sätt.

Nordic textile reuse and recycling commitment utvecklades av ett konsortium bestående av nordiska forskningsinstitutioner och konsulter, läs mer under Organisation.

Läs mer om det nordiska initiativet för grön tillväxt i webbtidningen Green Growth the Nordic Waywww.nordicway.org eller www.norden.org/greengrowth.