Kriterier

This information is unfortunately not updated. Please look at the English or Swedish versiones of the website.

Retningslinjene for god forretningsskikk i forbindelse med håndtering av brukte tekstiler (code of conduct) er den sentrale delen av den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler. Den setter regler og retningslinjer for å sikre en bærekraftig og ansvarlig innsamling, sortering, gjenbruk og resirkulering av brukte tekstiler.

Retningslinjene for god forretningsskikk inkluderer kriterier for aktører som samler inn og/eller sorterer brukte tekstiler. Det er kriterier som skal oppfylles i hver enkelt del av verdikjeden for brukte tekstiler; for informasjon, for transparens og rapportering, for innsamling, sortering, transport, gjenbruk (inklusive salg), resirkulering, eksport, miljømessig og sosial prestasjon samt for kommunikasjon.

Kriteriene vil bli testet og validert for en rekke organisasjoner i løpet av test-fasen. Les mer om test-fasen her.

Oppfyllelse av kriteriene i retningslinjene for god forretningsskikk blir verifisert gjennom et sertifiseringssystem med en tredjepartsaktør. I forbindelse med tredjepartsgjennomgangen benyttes det en mal som er basert på de omtalte kriteriene. Dette skal sikre at aktøren oppfyller de gjeldende kravene. Retningslinjene for god forretningsskikk kan leses her: Code of conduct for management of used textiles. Mot slutten av test-fasen forventes det at disse retningslinjene (Code of Conduct) vil bli oppdatert.