Sertifiseringssystemet

This information is unfortunately not updated. Please have a look at the English or Swedish websites.

Den nordiske avtalen for gjenbruk og resirkulering av tekstiler har til hensikt å redusere de miljøpåvirkningene som er relatert til forbruk av tekstiler, samt å styrke Nordens konkurranseevne ved å øke mengden av gjenbruk og resirkulering av tekstiler i Norden. Avtalen inneholder et tredjepartssertifisert system for aktører som utfører ansvarlig og bærekraftig innsamling, sortering, gjenbruk og resirkulering av brukte tekstiler.

Den nordiske tekstilavtalen inneholder to hoveddeler:

  • Avtalen, som er for alle aktører som er involvert i håndtering av brukte tekstiler
  • Retningslinjer for god forretningsskikk (code of conduct), som er sertifiseringskriteriene for aktører som samle inn og sorterer brukte tekstiler

Den frivillige avtalen inklusive sertifiseringssystemet blir drevet av en systemoperatør. IVL Svenska Miljöinstitutet fungerer i test-fasen som midlertidig systemoperatør.

De spesifikke målene med avtalen er:

  • å gjøre det mulig for ansvarlige aktører å samle inn, sortere, gjenbruke og resirkulere tekstiler i samarbeid med produsenter, importører og myndigheter
  • å eliminere illegal innsamling, eksport og handel med brukte tekstiler
  • å øke transparens i forhold til hva som skjer med de innsamlede tekstilene og i forhold til hva formålet med innsamlingen er, samt å øke den offentlige tilliten til innsamlingsorganisasjonene
  • å fordoble andelen av de brukte tekstiler som samles inn i den nordiske region innen 10 år sett i forhold til 2012
  • Innenfor 2022 skal minst 50 % av de innsamlede tekstilene blir gjenbrukt (enten innenfor eller utenfor de Nordiske landene) og at 90 % av de innsamlede tekstiler blir gjenbrukt eller, når gjenbruk ikke er mulig, resirkuleres.
  • å sikte mot resirkulering i form av lukkede kretsløp (closed-loop) i stedet for nedvinning (downcycling)
  • å sikre at alle aktører lever opp til det tredjepartssertifiserte etiske regelverket.

Avtalen er blitt utviklet i et samarbeid mellom tekstilindustrien, innsamlere, kommuner og avfallsselskaper for å sikre fornuftige og rimelige kriterier. Kriteriene skal være mulige å oppnå og samtidig styre etter. Disse skal dermed sette klare ambisjoner for håndteringen av brukte tekstiler og tekstilavfall.

Se under avsnittet Rapporter for en utvidet beskrivelse av avtalen.