Certificeringssystemet

This text is unfortunately not updated. Please have a look at the English or Swedish  websites.

Den nordiske aftale for genbrug og genanvendelse af tekstiler har til hensigt at reducere de miljøpåvirkninger, som er relateret til forbrug af tekstiler, samt at styrke Nordens konkurrenceevne ved at øge mængden af genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden. Aftalen indeholder et tredjepartscertificeret system for aktører, som udfører retmæssig bæredygtig indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af brugte tekstiler.

Den nordiske tekstilaftale indeholder to hoveddele:

  • Aftalen, som er for alle aktører der er involveret i håndtering af brugte tekstiler
  • Code of Conduct, som er certificeringskriterier for aktører der indsamler og sorterer brugt tekstil

Den frivillige aftale inklusive certificeringssystemet bliver drevet af en systemoperatør. IVL Svenska Miljöinstitutet agerer i test-fasen som midlertidig systemoperatør.

De specifikke mål med aftalen er:

  • at gøre det muligt for legitime aktører at indsamle, sortere, genbruge og genanvende tekstiler i samarbejde med producenter, importører og myndigheder
  • at eliminere illegal indsamling, eksport og handel med brugte tekstiler
  • at øge gennemsigtigheden ift. hvad der sker med de indsamlede tekstiler og ift. hvad formålet med indsamlingen er, samt at øge den offentlige tillid til indsamlingsorganisationerne
  • inden for 10 år at fordoble andelen af de brugte tekstiler, der indsamles i den nordiske region, set i forhold til 2012
  • at stræbe mod et tiårigt mål for at mindst 50 % af de indsamlede tekstiler bliver genbrugt (enten inden for eller uden for de Nordiske lande) og at 90 % af de indsamlede tekstiler bliver genbrugt eller, når genbrug ikke er muligt, genanvendt.
  • at sigte mod closed-loop genanvendelse i stedet for downcycling
  • at sikre, at alle aktører lever op til det tredjepartscertificerede etiske regelsæt.

Aftalen er blevet udviklet i samarbejde med tekstilindustrien, indsamlere, kommuner og affaldsselskaber, for at sikre fornuftige og rimelige kriterier. Kriterierne skal være mulige at opnå og at styre samtidig med, at de skal sætte klare ambitioner for håndteringen af brugte tekstiler og tekstilaffald.

Se mere under afsnittet Rapporter, for en mere dybdegående beskrivelse af aftalen.