Certifieringssystemet

Nordic textile reuse and recycling commitment är ett frivilligt certifieringssystem med syfte att öka återanvändningen och återvinningen av textil i Norden och därigenom minska textilkonsumtionens miljöpåverkan och stärka Nordens konkurrenskraft.

Certifieringsystemet riktar sig i nuläget till insamlingsaktörer av textil. Det finns två typer av certifikat, ett för insamling av textil för endast återanvändning och ett för insamling av textil för återanvändning och textilavfall. För att bli certifierad krävs att ett antal kriterier inom framförallt miljö och transparens uppfylls. Kriterierna finns i en standard, “Standard for transparency and environmental performance” som finns i två versioner, en till respektive certifikat. Textilier som ingår är kläder och hemtextil. Kriterieuppfyllnaden granskas av en oberoende tredjepartsgranskare.

Certifieringssystemet administeras av en certifieringsoperatör. Under testfasen agerar IVL Svenska Miljöinstitutet certifieringsoperatör.

De specifika målen med certifieringssystemet Nordic textile reuse and recycling commitment är att:

  • Möjliggöra för seriösa aktörer att samla in, sortera, återanvända och återvinna textilier i samarbete med producenter, importörer och myndigheter.
  • Eliminera olaglig insamling, export och handel med begagnade textilier.
  • Öka insynen i vad som händer med insamlade textilier samt syftet med insamlingen och öka allmänhetens förtroende för att insamlingsorganisationerna.
  • Inom tio år fördubbla andelen begagnade textilier som samlas separat i Norden jämfört med 2012.
  • Sträva mot att inom tio år nå en nivå där minst 50 % av insamlade textilier återanvänds (antingen i Norden eller i utlandet) och 90 % av den totala insamlade mängden återanvänds eller återvinns där återanvändning inte är möjligt. Arbeta mot cirkulär återvinning snarare än downcycling.
  • Säkerställa att alla aktörer följer tredjepartsverifierade sociala och etiska regler.

Nordic textile commitment har tagits fram i samarbete med textilindustrin, insamlingsorganisationer, kommuner och avfallsföretag för att säkerställa relevanta kriterier.

För en djupare beskrivning av Nordic textile commitment, gå till Publikationer.