Certifieringen steg för steg

Certifieringsprocessen kan delas in i sex olika steg. Om du har några frågor kan du alltid kontakta certifieringsoperatören (CSO) eller kontaktpersonerna på välkomstsidan. Kom ihåg att det ännu inte är möjligt att certifiera sig eftersom certifieringssystemet är i en testfas.

Den tänkta certifieringsprocessen steg för steg:

  1.  Kontakta systemoperatören (CSO)

Insamlingsaktören kontaktar systemoperatören genom email eller telefon och informerar om att den vill gå igenom certifieringsprocessen. Insamlingsaktören meddelar också vilken typ av certifikat som eftersträvas och om målet är att certifiera sig för ”social benefit”-status eller inte. Systemoperatören informerar insamlingsakötren om hur den ska förbereda sig inför certifieringen och hur den kan hitta en tredjepartsgranskare som uppfyller kraven på tredjepartsgranskare inom certifieringssystemet.

  1. Uppfyllelse av kriterier

Nästa steg för insamlingsaktören är att gå igenom checklistan för den aktuella certifieringen. Samtliga dokumentationskrav som framgår av checklistan behöver samlas ihop och vara möjliga att visa tredjepartsgranskaren under granskningen.

  1. Avtal med tredjepartsgranskare

När insamlingsaktören känner sig redo att genomgå granskning sluts ett avtal mellan insamlingsaktören och en vald tredjepartsgranskare. Insamlingsaktören informerar systemoperatören om vilken tredjepartsgranskare som kommer användas för att systemoperatören ska kunna kontrollera att granskaren uppfyller uppställda krav. I de fall tredjepartsgranskare som inte tidigare har använts inom certifieringssystemet anlitas bokar systemoperatören in ett möte mellan systemoperatören och tredjepartsgranskaren för att informera om certifieringssystemet. Systemoperatören beblandar sig inte i avtalet mellan insamlingsaktören och tredjepartsgranskaren. Granskningen kan starta så snart som avtalet finns på plats, granskaren är godkänd av systemoperatören och insamlingsaktören anser sig redo att genomgå granskning.

4. Granskning

Tredjepartsgranskaren och insamlingsaktören bestämmer när granskningen ska äga rum. När granskningen är slutförd skickar tredjepartsgranskaren en rapport till systemoperatören där det framgår om kriterierna uppfylls eller inte. Om kriterierna uppfylls utfärdas insamlingsaktörens certifikat av systemoperatören.  Certifieringen innebär att insamlingsaktören har rätt att använda logotyper på insamlingsplatser och i sitt marknadsföringsmaterial. Logotyperna kommer kunna laddas ner från hemsidan och skrivas ut av insamlingsaktören. Varje certifierad insamlingsaktör ges ett individuellt certifikatsnummer som ska framgå på logotyperna.

För att bli certifierad krävs att samtliga kritierier uppfylls. Om insamlingsaktören vill certifiera sig för ”social benefit”-status krävs även att kriterierna för ”social benefit” uppfylls.  Om insamlingsaktören inte uppfyller en eller flera kriterier har insamlingsaktören 90 dagar på sig att bevisa att kriterierna uppfylls. Om avvikelserna inte kan åtgärdas inom 90 dagar krävs en ny granskning av samtliga kriterier.

Certifikatet är giltigt i tre år från det datum certifikatet utfärdades av systemperatören.