Avgifter

Certifieringssystemet kommer att drivas av en certifieringsoperatör (CSO) på icke-vinstdrivande basis. De avgifter som tas ut av de certifierade organisationerna ska endast täcka de operativa kostnaderna för att driva certifieringssystemet. Arvoden till ackrediterade certifieringsorgan och enskilda tredjepartsgranskare berörs inte här och bestäms genom individuella överenskommelser mellan organisationen som ansöker om certifiering och tredjepartsgranskaren.

Avgifterna för att bli certifierad består av:

Certifieringsavgift – En engångsavgift som betalas i samband med certifiering och som täcker administrativa kostnader under certifikatets giltighetstid. Certifieringsavgiften fastställs av CSO tillsammans med en certifieringskommitté.

Årsavgift – En certifierad organisation kommer att få betala en årlig avgift till certifieringssystemet. Avgiften täcker kostnader för utveckling, kommunikation och allmän drift av systemet. Årsavgiften fastställs av CSO och certifieringskommittén. Årsavgiften kommer vara diversifierad baserat på årliga insamlade och/eller behandlade mängder begagnade textilier.