Publikationer

Den senaste rapporten om certifieringssystemet publicerades under sommaren 2017. I rapporten beskrivs hur certifieringssystemet är tänkt att fungera och resultaten från testfasen. Rapporten finns att ladda ner här.

Två rapporter (båda på engelska) har publicerats från projektet ”Nordic textile reuse and recycling commitment”, den första 2014 och den andra 2015.

Den första rapporten innehåller relevant information som lägger grunden för ”Nordic textile reuse and recycling commitment”:

  •  Kartläggning av nuvarande aktörer för insamling, sortering, återanvändning och återvinning av använda textilier och hanteringen av textilavfall (Mapping of actors in the downstream management of textiles)
  • Litteraturgenomgång av spårbarheten av globala textilflöden (Literature review of traceability of global textile flows)
  • Definition och dokumentation av operativa och best practice standarder inom insamling, sortering, återanvändning och återvinning av använda textilier och hantering av textilavfall (Operational and best practice standards in collection, sorting, reuse and recycling of textiles and management of textile wastes)
  • Jämförelse med avfallshantering av andra avfallsflöden (Comparison with waste management of other waste streams)

Rapporten, med ovan nämnda delområden, kan laddas ner här:
Towards a new Nordic textile commitment: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

I den andra rapporten,  ”The Nordic textile commitment: A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling”, beskrivs grunden till det frivilliga åtagandet som tillsammans med en uppförandekod för aktörer inom insamling, sortering, återanvändning, återvinning utgör Nordic textile commitment. Rapporten innehåller också kriterier för att driva certifieringssystemet till uppförandekoden innefattat avgifter och tredjepartsgranskning. Rapporten lägger grunden för det pågående projektet där ”Nordic textile reuse and recycling commitment” testas och implementeras. Till huvudrapporten publicerades även en policy brief.

Rapporter från de två andra projektet inom grön tillväxt-initiativet: ”A Nordic strategy for collection, sorting, reuse and recycling of textiles” och ”An extended producer responsibility (EPR) system and new business models” finns tillgängliga för nedladdning här:

Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

A Nordic textile strategy: Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles

EPR systems and new business models: Reuse and recycling of textiles in the Nordic region

EPR-systems and new business models: Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region