Historia och bakgrund

Idén till “Nordic textile reuse and recycling commitment” kom redan 2010 när de nordiska stadsministrarna bildade en arbetsgrupp för grön tillväxt som året därpå presenterade en rapport om gynnsamma områden för nordiskt samarbete och framtida prioriteringar inom området grön ekonomisk tillväxt. Rapporten innehöll åtta specifika målområden där nordisk samarbete ansågs fördelaktigt för Norden i stort. De nordiska statsministrarna accepterade målområdena och beslutade att Nordiska ministerrådet skulle driva arbetet framåt. Det gröna tillväxtinitiativet som lanserades av de nordiska stadsministrarna  kallas “Norden – ledande inom grön tillväxt”.

Ett av de åtta prioriterade områdena handlade om resurseffektivitet och livscykeltänk i avfallssektorn. Nordiska avfallsgruppen (NAG), under Nordiska ministerrådet, fick i uppgift att föra målområdet vidare och ta fram projektförslag inom området. NAG tog därför fram det övergripande projektet “Resurseffektiv återvinning av plast och textil”. Under 2012 genomfördes en förstudie inom projektet för att undersöka möjligheterna till ökad återvinning av plast och textilavfall i Norden.

Baserat på förstudien utvecklade NAG  sex projektförslag, tre om textil och tre om plast. “Nordic textile reuse and recycling commitment” var ett av textilprojekten tillsammans med “A Nordic strategy for collection, sorting, reuse and recycling of textiles” och “Extended producer responsibility (EPR) and business models”. Rapporter från de tre projekten finns här