The Nordic textile reuse and recycling commitment

Välkommen

Konsumtion och produktion av nya textilier medför stor miljöpåverkan. Genom att återanvända textil istället för att köpa nyproducerad textil och genom att materialåtervinna textil som är uttjänt minskar uttaget av ny råvara, vatten, energi och kemikalier. Ökad återanvändning och materialåtervinning är svårt att uppnå om inte textilierna samlas in. För att öka insamlingsgraden krävs en transparent hantering som ökar trovärdigheten och gynnar seriösa aktörer på textilmarknaden.

Nu införs ett frivilligt certifieringssystem för begagnade textilier riktat till nordiska aktörer inom insamling och sortering av textil. Det långsiktiga målet är att insamlingen ska fördubblas och att 90 procent av den insamlade textilen ska gå till återanvändning eller materialåtervinning, varav minst 50 procents återanvändning, inom en tioårsperiod.

Certifieringssystemet ”The Nordic textile re-use and recycling commitment”, ett frivilligt syfte med syfte att öka återanvändningen och återvinningen av textil i Norden och därigenom minska textilkonsumtionens miljöpåverkan och stärka Nordens konkurrenskraft. Certifieringssystemet ser till att en standard för transparens och miljöprestanda för aktörer inom insamling, sortering, återanvändning och återvinning av textil  uppfylls. Standarden är kärnan i ”The Nordic textile re-use and recycling commitment” och innehåller miljömässiga krav, liksom krav på transparens och uppföljning.

Certifieringssystemet har testats, läs mer om testet under Testfas. Resultaten från testfasen finns beskrivna här. Det är i nuläget inte möjligt för insamlingsaktörer att certifiera sig. Rollen som certifieringsoperatör, den aktör som driver certifieringssystem, kommer upphandlas av Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet under hösten 2017. På den här hemsidan kommer de senaste nyheterna om certifieringssystemet att publiceras och information om när certifieringssystemet är i drift att kommuniceras. Den kommer innehålla all väsentlig information om certifieringssystemet och hur man som organisation går tillväga för att certifiera sig.

Som konsument kommer man genom hemsidan få information om vilka organisationer som är certifierade. Allt för att kunna försäkra sig om att de textilier man lämnar till återanvändning eller materialåtervinning hanteras på ett hållbart sätt.

Genom att följa hemsidan kan kommuner enkelt hitta certifierade organisationer för att försäkra sig om att textil som samlats in på lokala insamlingsställen hanteras på ett kvalitetssäkrat, hållbart och transparent sätt.

 

Anna Fråne

View more posts from this author

Kommentera