The Nordic textile reuse and recycling commitment

Warning: Undefined array key "hide_archive_titles" in /customers/8/2/2/textilecommitment.org/httpd.www/wp-content/themes/modern-business/includes/theme-functions.php on line 233

Category: Uncategorised

Rapporten om certifieringssystemet är publicerad

Nu finns rapporten om “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, ett frivilligt certifieringssystem för textil och textilavfall att ladda ner. I rapporten beskrivs bland annat hur certifieringssystemet är tänkt att fungera och vilka kriterier som ska uppfyllas för att som insamlingsaktör kunna certifieras. Rapporten från den juridiska analysen av kriterierna kommer antingen att publiceras separat eller som en bilaga till den här rapporten.

Än går det inte att certifiera sig. Under hösten 2017 kommer Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet att upphandla rollen som certifieringsoperatör, den aktör som ska driva certifieringssystemet.

Rapporten om certifieringssystemet kan laddas ner här.

Continue Reading
Continue Reading

Tredje och sista referensgruppsmötet

Projekttiden lider mot sitt slut. Det tredje och sista referensgruppsmötet i projektet är planerat den 30:e november i Malmö. Mötet är endast för inbjudna, men mötesanteckningar såväl som annat material från mötet kommer att läggas upp på hemsidan. Idéer, frågor eller förslag till diskussionspunkter är naturligtvis välkomna. Skicka dem till Anna Fråne, projektledare, eller till någon av de nationella representanterna i projektgruppen.

Continue Reading

Upphandling av juridisk analys av kriterierna

Naturvårdsverket bjuder på Nordiska avfallsgruppens vägnar in uppdragstagare att lämna anbud för att genomföra en juridisk analys av kriterierna i The Nordic textile reuse and recycling commitment.

Syftet är att verifiera att de föreslagna kriterierna inte strider mot gällande nationell lagstiftning i Norge, Danmark, Finland och Sverige.
Länken till utlysningen finns här.

Continue Reading

Utkastversion av checklista med kriterier finns nu för nedladdning

Nu finns en utkastversion av en checklista som kan användas av insamlingsaktörer som vill förbereda sig inför en certifiering. Förutom kriterierna från standarden för transparens och miljöprestanda finns också krav på dokumentation och rutiner som behövs för att uppfylla kriterierna. Observera att checklistan är en utkastversion varför den kan komma att ändras. Checklistan har tagits fram baserat på kunskap och erfarenhet som genererats i testfasen. Checklistan kan laddas ner här.

Continue Reading

Det andra referensgruppsmötet gick av stapeln den 11:e februari

Det andra referensgruppsmötet ägde rum den 11:e februari i Malmö. Bland annat diskuterades ändringsförslag av kriterier i “Standarden för transparens och miljöprestanda” liksom hur certifieringsprocessen ska gå till. Anteckningar och presentationer (på engelska) kan laddas ner här:

Nordic textile commitment_ meeting notes 2016-02-11

Presentations for 2nd reference group meeting_2016-02-11

Information om referensgruppen och det första referensgruppsmöte finns att hitta här.

Continue Reading

Agenda till det andra referensgruppsmötet

Det andra referensgruppsmötet kommer gå av stapeln den 11:e februari i Malmö. Referensgruppen har redan blivit tillsatt, men agendan finns tillgänglig för alla här: Agenda for 2nd reference group meeting_Malmö. Inspel, kommentarer eller synpunkter till referensgruppsmötet är mycket välkomna. Kontakta din nationella representant eller Anna Fråne, projektledare. Kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Mötesanteckningar från det första referensgruppsmötet liksom en lista över referensgruppens medlemmar finns här.

Continue Reading

Välkommen

Konsumtion och produktion av nya textilier medför stor miljöpåverkan. Genom att återanvända textil istället för att köpa nyproducerad textil och genom att materialåtervinna textil som är uttjänt minskar uttaget av ny råvara, vatten, energi och kemikalier. Ökad återanvändning och materialåtervinning är svårt att uppnå om inte textilierna samlas in. För att öka insamlingsgraden krävs en transparent hantering som ökar trovärdigheten och gynnar seriösa aktörer på textilmarknaden.

Nu införs ett frivilligt certifieringssystem för begagnade textilier riktat till nordiska aktörer inom insamling och sortering av textil. Det långsiktiga målet är att insamlingen ska fördubblas och att 90 procent av den insamlade textilen ska gå till återanvändning eller materialåtervinning, varav minst 50 procents återanvändning, inom en tioårsperiod.

Certifieringssystemet “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, ett frivilligt syfte med syfte att öka återanvändningen och återvinningen av textil i Norden och därigenom minska textilkonsumtionens miljöpåverkan och stärka Nordens konkurrenskraft. Certifieringssystemet ser till att en standard för transparens och miljöprestanda för aktörer inom insamling, sortering, återanvändning och återvinning av textil  uppfylls. Standarden är kärnan i “The Nordic textile re-use and recycling commitment” och innehåller miljömässiga krav, liksom krav på transparens och uppföljning.

Certifieringssystemet har testats, läs mer om testet under Testfas. Resultaten från testfasen finns beskrivna här. Det är i nuläget inte möjligt för insamlingsaktörer att certifiera sig. Rollen som certifieringsoperatör, den aktör som driver certifieringssystem, kommer upphandlas av Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet under hösten 2017. På den här hemsidan kommer de senaste nyheterna om certifieringssystemet att publiceras och information om när certifieringssystemet är i drift att kommuniceras. Den kommer innehålla all väsentlig information om certifieringssystemet och hur man som organisation går tillväga för att certifiera sig.

Som konsument kommer man genom hemsidan få information om vilka organisationer som är certifierade. Allt för att kunna försäkra sig om att de textilier man lämnar till återanvändning eller materialåtervinning hanteras på ett hållbart sätt.

Genom att följa hemsidan kan kommuner enkelt hitta certifierade organisationer för att försäkra sig om att textil som samlats in på lokala insamlingsställen hanteras på ett kvalitetssäkrat, hållbart och transparent sätt.

 

Continue Reading

Kommande referensgruppsmöte

Det andra referensgruppsmötet är nu planerat till den 11:e februari 2016 i Malmö, Sverige.

Mötet är endast för inbjudna, men diskussionspunkter och dokument kommer att göras tillgängliga i förväg och förslag och tankar till mötet är naturligtvis välkomna! Skicka dina kommentarer till din nationella representant eller Anna Fråne, projektledare. Kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Du vet väl också att du kan hitta anteckningar från det första referensgruppens sammanträde liksom medlemmarna i referensgruppen här

Continue Reading

Standard för transparens och miljöprestanda

För att göra certifieringen mer tydlig har dokumentet som tidigare kallades “uppförandekod” eller “code of conduct” numera bytt namn till “Standard för transparens och miljöprestanda i hanteringen av använd textil”, eller här på websidan i kortare form även “Standard för transparens och miljöprestanda” eller helt enkelt “standarden”.

Följ gärna för bli uppdaterad när fler nyheter kommer snart då försöksperioden nu tagit fart.

Continue Reading