Velkommen

Please go to the English or Swedish version of the website for the latest information about the certification system.

Forbruk og produksjon av nye tekstiler medfører vesentlige miljøpåvirkninger. Ved å gjenbruke tekstiler i stedet for å kjøpe nye og gjennom å resirkulere tekstiler som er ødelagte eller slitte, reduseres forbruket av nye materialer, vann, energi og kjemikalier. Da reduseres også miljøpåvirkningene. Det er imidlertid umulig å oppnå økt gjenbruk og resirkulering hvis ikke tekstilene samles inn. For å øke andelen som samles inn må blant annet systemet for innsamling og videre håndtering av brukte tekstiler bli mer transparent. Da vil de som leverer inn sine tekstiler kunne føle seg trygge på at hva som skjer med disse, og ansvarlige innsamlingsaktører for brukte tekstiler vil bli synlige og lettere å velge.

Utviklingen av et frivillig sertifiseringssystem for brukte tekstiler er derfor nå satt i gang. Sertifiseringen er rettet mot nordiske aktører innenfor innsamling og sortering av brukte tekstiler. Det langsiktige målet er at innsamlingen av tekstiler i de nordiske landene skal fordobles i løpet av ti år (innen 2022). Videre er målet at 90 % av de innsamlede tekstilene skal gjenbrukes eller resirkuleres, hvorav minst 50 % skal gå til gjenbruk.

Sertifiseringssystemet “The Nordic textile reuse and recycling commitment” er en frivillig avtale hvor formålet er å redusere miljøpåvirkningene relatert til forbruk av tekstiler, samt å styrke Nordens konkurranseevne gjennom å øke gjenbruk og resirkulering av tekstiler i Norden.

Avtalen definerer kriterier for alle fasene av innsamlings-, sorterings-, gjenbruks- og resirkuleringsprosessene for brukte tekstiler. Den sentrale delen av avtalen er et dokument med retningslinjer for god forretningsskikk, som adresserer miljømessige i forhold til innsamlings-, sorterings-, gjenbruks- og resirkuleringsprosessene samt spørsmål vedrørende transparens og rapportering. Målet er å øke andelen av gjenbruk og resirkulering i Norden gjennom å støtte ansvarlige aktører i markedet samt eliminere illegal innsamling, eksport og handel med brukte tekstiler.

Sertifiseringssystemet er på nåværende tidspunkt i en test-fase og dermed ennå ikke fullt operasjonelt. Les mer under Uttesting av systemet. På nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig for innsamlere og andre aktører relatert til verdikjeden for brukte tekstiler å bli sertifisert. Denne hjemmesiden vil imidlertid holdes oppdatert i forhold til nyheter relatert til test-fasen samt informasjon om når systemet blir fullt operativt. All informasjon om hvordan sertifiseringssystemet fungerer og hvordan din organisasjon kan bli sertifisert vil bli offentliggjort på denne hjemmesiden.

Ved å følge hjemmesiden kan også forbrukere finne informasjon om de sertifiserte organisasjonene. På denne måten kan man forsikre seg om at de tekstiler man leverer inn blir håndtert på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Ved å følge hjemmesiden kan lokale myndigheter lett finne ut hvilke aktører som er sertifisert og dermed kunne sikre at brukte tekstiler som samles inn via de kommunale systemene og innsamlingspunktene håndteres på en bærekraftig og verifisert måte.

Please scroll to the English or Swedish site for news.