The Nordic textile reuse and recycling commitment

Warning: Undefined array key "hide_archive_titles" in /customers/8/2/2/textilecommitment.org/httpd.www/wp-content/themes/modern-business/includes/theme-functions.php on line 233

Author: Anna Fråne

Rapporten om certifieringssystemet är publicerad

Nu finns rapporten om “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, ett frivilligt certifieringssystem för textil och textilavfall att ladda ner. I rapporten beskrivs bland annat hur certifieringssystemet är tänkt att fungera och vilka kriterier som ska uppfyllas för att som insamlingsaktör kunna certifieras. Rapporten från den juridiska analysen av kriterierna kommer antingen att publiceras separat eller som en bilaga till den här rapporten.

Än går det inte att certifiera sig. Under hösten 2017 kommer Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet att upphandla rollen som certifieringsoperatör, den aktör som ska driva certifieringssystemet.

Rapporten om certifieringssystemet kan laddas ner här.

Continue Reading

The report about the certification system is published

The report about “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, a voluntary certification system for textiles and textile waste is now available. The report includes information about how the certification system will be run, as well as information about which criteria collectors need to fulfill in order to become certified. The report from the legal assessment of the criteria will be published separately or as an appendix to this report.

Certification is not yet possible. During autumn 2017 The Nordic Waste Group, on behalf of The Nordic Council of Ministers, will procure the role as Certification System Operator (CSO), the actor in charge of the certification system.

The report about the certification system can be downloaded here.

 

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading

Tredje och sista referensgruppsmötet

Projekttiden lider mot sitt slut. Det tredje och sista referensgruppsmötet i projektet är planerat den 30:e november i Malmö. Mötet är endast för inbjudna, men mötesanteckningar såväl som annat material från mötet kommer att läggas upp på hemsidan. Idéer, frågor eller förslag till diskussionspunkter är naturligtvis välkomna. Skicka dem till Anna Fråne, projektledare, eller till någon av de nationella representanterna i projektgruppen.

Continue Reading

Third and last reference group meeting

The third and last reference group meeting is planned on November 30th in Malmö. The meeting is by invitation only, but meeting notes will be made publicly available as well as other types of documentation from the meeting.  Ideas, questions and suggestions of discussion points are of course welcomed. Please send them to the project leader, Anna Fråne, or to the national representatives in the project group.

Continue Reading

Upphandling av juridisk analys av kriterierna

Naturvårdsverket bjuder på Nordiska avfallsgruppens vägnar in uppdragstagare att lämna anbud för att genomföra en juridisk analys av kriterierna i The Nordic textile reuse and recycling commitment.

Syftet är att verifiera att de föreslagna kriterierna inte strider mot gällande nationell lagstiftning i Norge, Danmark, Finland och Sverige.
Länken till utlysningen finns här.

Continue Reading

Legal assessment of criteria

The Swedish EPA invites tenders to a legal assessment of the criteria within the Nordic textile reuse and recycling commitment. The aim of the assessment is to verify that the proposed criteria comply with Norwegian, Danish, Finnish and Swedish legislation.

The tender invitation can be found here.

Continue Reading

Utkastversion av checklista med kriterier finns nu för nedladdning

Nu finns en utkastversion av en checklista som kan användas av insamlingsaktörer som vill förbereda sig inför en certifiering. Förutom kriterierna från standarden för transparens och miljöprestanda finns också krav på dokumentation och rutiner som behövs för att uppfylla kriterierna. Observera att checklistan är en utkastversion varför den kan komma att ändras. Checklistan har tagits fram baserat på kunskap och erfarenhet som genererats i testfasen. Checklistan kan laddas ner här.

Continue Reading

Draft version of checklist with criteria is available for download

There is now a draft version of a checklist ready to be used by collectors who would like to prepare for certification. Apart from the criteria in the Standard for transparency and environmental performance the draft checklist includes document requirements needed to fulfill the criteria. Please observe that the checklist is a draft and may be changed. The checklist is based on knowledge and experiences gained in the test phase of the certification system. The draft checklist can be downloaded here.

Continue Reading