The Nordic textile reuse and recycling commitment

Velkommen

Please go to the English or Swedish version of the website for the latest information about the certification system.

Forbruk og produksjon av nye tekstiler medfører vesentlige miljøpåvirkninger. Ved å gjenbruke tekstiler i stedet for å kjøpe nye og gjennom å resirkulere tekstiler som er ødelagte eller slitte, reduseres forbruket av nye materialer, vann, energi og kjemikalier. Da reduseres også miljøpåvirkningene. Det er imidlertid umulig å oppnå økt gjenbruk og resirkulering hvis ikke tekstilene samles inn. For å øke andelen som samles inn må blant annet systemet for innsamling og videre håndtering av brukte tekstiler bli mer transparent. Da vil de som leverer inn sine tekstiler kunne føle seg trygge på at hva som skjer med disse, og ansvarlige innsamlingsaktører for brukte tekstiler vil bli synlige og lettere å velge.

Utviklingen av et frivillig sertifiseringssystem for brukte tekstiler er derfor nå satt i gang. Sertifiseringen er rettet mot nordiske aktører innenfor innsamling og sortering av brukte tekstiler. Det langsiktige målet er at innsamlingen av tekstiler i de nordiske landene skal fordobles i løpet av ti år (innen 2022). Videre er målet at 90 % av de innsamlede tekstilene skal gjenbrukes eller resirkuleres, hvorav minst 50 % skal gå til gjenbruk.

Sertifiseringssystemet “The Nordic textile reuse and recycling commitment” er en frivillig avtale hvor formålet er å redusere miljøpåvirkningene relatert til forbruk av tekstiler, samt å styrke Nordens konkurranseevne gjennom å øke gjenbruk og resirkulering av tekstiler i Norden.

Avtalen definerer kriterier for alle fasene av innsamlings-, sorterings-, gjenbruks- og resirkuleringsprosessene for brukte tekstiler. Den sentrale delen av avtalen er et dokument med retningslinjer for god forretningsskikk, som adresserer miljømessige i forhold til innsamlings-, sorterings-, gjenbruks- og resirkuleringsprosessene samt spørsmål vedrørende transparens og rapportering. Målet er å øke andelen av gjenbruk og resirkulering i Norden gjennom å støtte ansvarlige aktører i markedet samt eliminere illegal innsamling, eksport og handel med brukte tekstiler.

Sertifiseringssystemet er på nåværende tidspunkt i en test-fase og dermed ennå ikke fullt operasjonelt. Les mer under Uttesting av systemet. På nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig for innsamlere og andre aktører relatert til verdikjeden for brukte tekstiler å bli sertifisert. Denne hjemmesiden vil imidlertid holdes oppdatert i forhold til nyheter relatert til test-fasen samt informasjon om når systemet blir fullt operativt. All informasjon om hvordan sertifiseringssystemet fungerer og hvordan din organisasjon kan bli sertifisert vil bli offentliggjort på denne hjemmesiden.

Ved å følge hjemmesiden kan også forbrukere finne informasjon om de sertifiserte organisasjonene. På denne måten kan man forsikre seg om at de tekstiler man leverer inn blir håndtert på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Ved å følge hjemmesiden kan lokale myndigheter lett finne ut hvilke aktører som er sertifisert og dermed kunne sikre at brukte tekstiler som samles inn via de kommunale systemene og innsamlingspunktene håndteres på en bærekraftig og verifisert måte.

Please scroll to the English or Swedish site for news.

Continue Reading

Velkommen

Please go to the English or Swedish version of the website for the latest information about the certification system.

Forbrug og produktion af nye tekstiler medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Ved at genbruge tekstiler i stedet for at købe nye og ved at genanvende tekstiler, der er slidte, reduceres udvindingen af nye materialer, vand, energi og kemikalier og dermed reduceres miljøpåvirkningerne. Men det er umuligt at opnå øget genbrug og genanvendelse medmindre tekstilerne indsamles. For at øge indsamlingsprocenten kræver det bl.a. at håndteringen af brugte tekstiler bliver mere gennemsigtig. På den måde vil troværdigheden øges og seriøse indsamlingsaktører på tekstilmarkedet vil blive favoriseret.

Et frivilligt certificeringssystem for brugte tekstiler er derfor nu under opbygning. Certificeringen er rettet imod Nordiske aktører inden for indsamling og sortering af brugte tekstiler. Det langsigtede mål er, at indsamlingen af tekstiler i de nordiske lande inden for ti år skal fordobles, og at 90 % af de indsamlede tekstiler bliver genbrugt eller genanvendt, hvoraf mindst 50 % bliver genbrugt.

Certificeringssystemet “The Nordic textile reuse and recycling commitment” har til hensigt at reducere de miljøpåvirkninger, som er relateret til forbrug af tekstiler, samt at styrke Nordens konkurrenceevne ved at øge mængden af genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden.

Denne tekstilaftale definerer kriterier for alle faser af indsamlings-, sorterings-, genbrugs- og genanvendelsesprocesserne for brugte tekstiler. Den centrale del af aftalen er en såkaldt standard for gennemsigtighed og miljøperformance som adresserer miljømæssige inden for indsamlings-, sorterings-, genbrugs- og genanvendelsesprocesserne samt spørgsmål vedrørende gennemsigtighed og rapportering. Målet er at øge andelen af genbrug og genanvendelse i Norden for at støtte legitime aktører på markedet samt at eliminere illegal indsamling, eksport og handel med brugte tekstiler.

Certificeringssystemet er på nuværende tidspunkt i en test-fase og er dermed endnu ikke fuldt operationelt. Læs mere under Testforløbet. Det er således heller ikke på nuværende tidspunkt muligt for indsamlere og andre aktører, der sorterer brugt tekstil, at blive certificeret. Hold øje med denne hjemmeside i forhold til nyheder vedrørende test-fasen samt informationer om, hvornår systemet er fuldt operativt. Alle informationer om, hvordan certificeringssystemet og hvordan din organisation kan blive certificeret vil blive offentliggjort på siden.

Ved at følge hjemmesiden kan forbrugere hente information om de certificerede organisationer, så de på denne måde kan være sikre på, at deres afleverede tekstiler bliver håndteret på en bæredygtig måde.

Ved at følge hjemmesiden kan lokale myndigheder let finde ud af, hvilke aktører der er certificerede, for på den måde at kunne sikre, at brugte tekstiler, som indsamles på kommunale pladser, håndteres på en bæredygtig, verificeret og gennemsigtig måde.

Scroll ned for at læse de seneste nyheder!

Continue Reading

Välkommen

Konsumtion och produktion av nya textilier medför stor miljöpåverkan. Genom att återanvända textil istället för att köpa nyproducerad textil och genom att materialåtervinna textil som är uttjänt minskar uttaget av ny råvara, vatten, energi och kemikalier. Ökad återanvändning och materialåtervinning är svårt att uppnå om inte textilierna samlas in. För att öka insamlingsgraden krävs en transparent hantering som ökar trovärdigheten och gynnar seriösa aktörer på textilmarknaden.

Nu införs ett frivilligt certifieringssystem för begagnade textilier riktat till nordiska aktörer inom insamling och sortering av textil. Det långsiktiga målet är att insamlingen ska fördubblas och att 90 procent av den insamlade textilen ska gå till återanvändning eller materialåtervinning, varav minst 50 procents återanvändning, inom en tioårsperiod.

Certifieringssystemet “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, ett frivilligt syfte med syfte att öka återanvändningen och återvinningen av textil i Norden och därigenom minska textilkonsumtionens miljöpåverkan och stärka Nordens konkurrenskraft. Certifieringssystemet ser till att en standard för transparens och miljöprestanda för aktörer inom insamling, sortering, återanvändning och återvinning av textil  uppfylls. Standarden är kärnan i “The Nordic textile re-use and recycling commitment” och innehåller miljömässiga krav, liksom krav på transparens och uppföljning.

Certifieringssystemet har testats, läs mer om testet under Testfas. Resultaten från testfasen finns beskrivna här. Det är i nuläget inte möjligt för insamlingsaktörer att certifiera sig. Rollen som certifieringsoperatör, den aktör som driver certifieringssystem, kommer upphandlas av Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet under hösten 2017. På den här hemsidan kommer de senaste nyheterna om certifieringssystemet att publiceras och information om när certifieringssystemet är i drift att kommuniceras. Den kommer innehålla all väsentlig information om certifieringssystemet och hur man som organisation går tillväga för att certifiera sig.

Som konsument kommer man genom hemsidan få information om vilka organisationer som är certifierade. Allt för att kunna försäkra sig om att de textilier man lämnar till återanvändning eller materialåtervinning hanteras på ett hållbart sätt.

Genom att följa hemsidan kan kommuner enkelt hitta certifierade organisationer för att försäkra sig om att textil som samlats in på lokala insamlingsställen hanteras på ett kvalitetssäkrat, hållbart och transparent sätt.

 

Continue Reading

Welcome

Consumption and production of new textiles leads to significant environmental impact. By reusing textiles instead of purchasing new, and by recycling worn-out textiles, the use of resources, water, energy and chemicals is reduced. Increased reuse and recycling is, however, difficult to achieve without increased collection. A transparent and reliable management of textiles favouring legitimate actors on the market is required to boost the collection rates.

A voluntary certification system for used textiles is now under implementation. The certification is aimed at Nordic actors within collection and sorting of used textiles. The overall aim is to double the collected amounts of used textiles, and to strive towards a ten year goal of at least 50 percent of collected textiles are reused or where reuse is not possible, recycled.

The certification system “The Nordic textile reuse and recycling commitment” has the aim to decrease the environmental impact of textile consumption and to strenghten the competitiveness of the Nordic region by increasing reuse and recycling of textiles in the Nordic countries.

The certification system makes sure that defined criteria in a Standard for transparency and environmental performance for all phases of the collection, sorting, reuse and recycling processes of used textiles are fulfilled. The core of the commitment is the standard for transparency and environmental performance that addresses the environmental performance of collection, sorting, reuse and recycling operations, as well as issues such as transparency and reporting.

The certification system has been tested during a trial phase, read more under Trial. The results from the trial can be read here. It is currently not possible for collecters to become certified. The role as Certification System Operator (CSO), the actor in charge of the certification system, will be procured by The Nordic Waste Group on behalf of The Nordic Council of Ministers during autumn 2017.

Consumers will by following the website get information about the certified organisations to make sure that the their used textiles to reuse and recycling are managed in a sustainable way.

By following the website, local authorities will easily find certified collectors and sorters to make sure that used textiles collected at local collection points are managed in a sustainable, verified and transparent way.

Continue Reading

Rapporten om certifieringssystemet är publicerad

Nu finns rapporten om “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, ett frivilligt certifieringssystem för textil och textilavfall att ladda ner. I rapporten beskrivs bland annat hur certifieringssystemet är tänkt att fungera och vilka kriterier som ska uppfyllas för att som insamlingsaktör kunna certifieras. Rapporten från den juridiska analysen av kriterierna kommer antingen att publiceras separat eller som en bilaga till den här rapporten.

Än går det inte att certifiera sig. Under hösten 2017 kommer Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet att upphandla rollen som certifieringsoperatör, den aktör som ska driva certifieringssystemet.

Rapporten om certifieringssystemet kan laddas ner här.

Continue Reading

The report about the certification system is published

The report about “The Nordic textile re-use and recycling commitment”, a voluntary certification system for textiles and textile waste is now available. The report includes information about how the certification system will be run, as well as information about which criteria collectors need to fulfill in order to become certified. The report from the legal assessment of the criteria will be published separately or as an appendix to this report.

Certification is not yet possible. During autumn 2017 The Nordic Waste Group, on behalf of The Nordic Council of Ministers, will procure the role as Certification System Operator (CSO), the actor in charge of the certification system.

The report about the certification system can be downloaded here.

 

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading

Tredje och sista referensgruppsmötet

Projekttiden lider mot sitt slut. Det tredje och sista referensgruppsmötet i projektet är planerat den 30:e november i Malmö. Mötet är endast för inbjudna, men mötesanteckningar såväl som annat material från mötet kommer att läggas upp på hemsidan. Idéer, frågor eller förslag till diskussionspunkter är naturligtvis välkomna. Skicka dem till Anna Fråne, projektledare, eller till någon av de nationella representanterna i projektgruppen.

Continue Reading

Third and last reference group meeting

The third and last reference group meeting is planned on November 30th in Malmö. The meeting is by invitation only, but meeting notes will be made publicly available as well as other types of documentation from the meeting.  Ideas, questions and suggestions of discussion points are of course welcomed. Please send them to the project leader, Anna Fråne, or to the national representatives in the project group.

Continue Reading

Upphandling av juridisk analys av kriterierna

Naturvårdsverket bjuder på Nordiska avfallsgruppens vägnar in uppdragstagare att lämna anbud för att genomföra en juridisk analys av kriterierna i The Nordic textile reuse and recycling commitment.

Syftet är att verifiera att de föreslagna kriterierna inte strider mot gällande nationell lagstiftning i Norge, Danmark, Finland och Sverige.
Länken till utlysningen finns här.

Continue Reading

Legal assessment of criteria

The Swedish EPA invites tenders to a legal assessment of the criteria within the Nordic textile reuse and recycling commitment. The aim of the assessment is to verify that the proposed criteria comply with Norwegian, Danish, Finnish and Swedish legislation.

The tender invitation can be found here.

Continue Reading

Utkastversion av checklista med kriterier finns nu för nedladdning

Nu finns en utkastversion av en checklista som kan användas av insamlingsaktörer som vill förbereda sig inför en certifiering. Förutom kriterierna från standarden för transparens och miljöprestanda finns också krav på dokumentation och rutiner som behövs för att uppfylla kriterierna. Observera att checklistan är en utkastversion varför den kan komma att ändras. Checklistan har tagits fram baserat på kunskap och erfarenhet som genererats i testfasen. Checklistan kan laddas ner här.

Continue Reading

Draft version of checklist with criteria is available for download

There is now a draft version of a checklist ready to be used by collectors who would like to prepare for certification. Apart from the criteria in the Standard for transparency and environmental performance the draft checklist includes document requirements needed to fulfill the criteria. Please observe that the checklist is a draft and may be changed. The checklist is based on knowledge and experiences gained in the test phase of the certification system. The draft checklist can be downloaded here.

Continue Reading